تجهیزات پزشکی آل معصوم

نام پروژه: تجهیزات پزشکی آل معصوم

نوع پروژه: تجاری / تجهیزات پزشکی

تاریخ عقد قرارداد: 95/09/05

تاریخ تحویل: 

afaghndt

۱۰۰٪

 

تجهیزات-پزشکی-ال-معصرم

دیدگاه ها بسته شده است

۹۷۲۵ ۹۵۱۱ - ۰۲۱